วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตของศูนย์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วยปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 11 คน และ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน 4 คน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ภาพประกอบกิจกรรม