วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 2/2560 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อหารือการดำเนินการหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ภาพประกอบกิจกรรม