วันที่ 29 พฤศิจกายน 2560 ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร เป็นประธานคณะกรรมการทวบสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคต้นปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 รายวิชา โดยมีนิสิตเข้าร่วมสัมภาษณ์ให้ข้อมูลทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จำนวน 37 คน ณ ห้อง ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพประกอบกิจกรรม