วันที่ 1 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ นักวิจัย จำนวน 7 คน จากบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ที่เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนที่ใช้ในกระบวนการกักกันพืช ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และร่วมหารือความร่วมมือในทางวิชาการด้านอ้อย ณ ห้อง A-219 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพประกอบกิจกรรม