วันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรสู่สาธารณะ ในงานเกษตรกำแพงแสน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีการแสดงกิจกรรมและผลงานของศูนย์ฯ การสาธิตเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในการมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เอกลักษณ์เมล็ดพันธุ์พืช การสกัดดีเอ็นเอ เกมส์เทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีนักเรียน นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ ประมาณ 1,000 คน

ภาพประกอบกิจกรรม