วันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท แรพพอท จำกัด จัดสัมมนา เรื่อง "Precellis homogenizer" โดยมี Technical Support บริษัท แรพพอท จำกัด เป็นวิทยากร ณ ห้อง A-420 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 5 คน

ภาพประกอบกิจกรรม