วันที่ 19 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง "Current topics in plant systematics" ให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต โดยมี Dr. Freek Bakker จาก Wageningen University and Research เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง A-106 ณ ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีคณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมอบรม จำนวน 11 คน

ภาพประกอบกิจกรรม