วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร หัวหน้าโครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานร่วมประชุมหารือ แผนการดำเนินงานศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย โดยมี นักวิจัยผู้ร่วมโครงการจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน

ภาพประกอบกิจกรรม