วันที่ 7 มีนาคม 2561 ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมหารือ กับ ดร.ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล และ ดร.กุลพร บุณยะเวศ นักวิจัยจาก บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ซ (เอส. อี. เอเซีย) จำกัด ในความร่วมมือการปลูกพืชทดลองในโรงเรือน ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ภาพประกอบกิจกรรม