วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในฐานะเจ้าภาพร่วม ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มูลนิธิพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมจัดงานสัมมนาพิเศษและเปิดตัวหนังสือ "The Story of Kasetsart 50: The most important cassava variety in the world" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ หัวหน้าโครงการปรับปรุงมันสำปะหลัง KU50 เป็นผู้ถ่ายทอดถึงความเป็นมาของการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง KU50 และ Prof. Vernon Gracen จาก Cornell University มาบรรยาย เรื่อง ?Challenges for Cassava Breeding?และ Dr. James P Legg, International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Dar es Salaam, Tanzania บรรยาย เรื่อง "Declaring war on the cassava virus menace: how can experience from Africa help South-East Asia battle this threat to the region?s cassava" และการรายงานถึงสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังที่แพร่ระบาดรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้าน และร่วมหารือ ความร่วมมือในการเตรียมการป้องกันควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ จากนักวิชาการหลายภาคส่วน โดยมี นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบกิจกรรม