วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรมประกอบชุดถ่ายภาพ Nikon" โดยมี คุณวชิรญา อึ้งจุ้ย จาก บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากร ณ ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมอบรม จำนวน 17 คน

ภาพประกอบกิจกรรม