วันที่ 3 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ President Lao Hongwu ผู้บริหารระดับสูงและนักวิจัยจาก Zhejiang Academy of Agricultural Sciences (ZAAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 ท่านที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯ และหารือ ความร่วมมืองานวิจัยด้านข้าวและเกษตรสมัยใหม่กับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

ภาพประกอบกิจกรรม