วันที่ 9 ส.ค. 2560

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์ นักวิจัยของศูนย์ฯ จำนวน 6 คน ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต Head of Innovation and Research Development Institute และนักวิจัยจากบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมด้านพืช ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และร่วมหารือ การดำเนินงานในความร่วมมือทางวิชาการกับภาคการผลิต

         วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์ นักวิจัยของศูนย์ฯ จำนวน 6 คน ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต Head of Innovation and Research Development Institute และนักวิจัย จำนวน 12 คน จากบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมด้านพืช ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และร่วมหารือ การดำเนินงานในความร่วมมือทางวิชาการกับภาคการผลิต ณ ห้อง A-219 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน