วันที่ 10 ส.ค. 2560

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมประชุมหารือ กับ ดร.ธวัชชัย ประศาสน์ศรีสุภาพ และ ดร.จุฑารัตน์ จันทบูรณ์ และนักวิจัย รวม 3 คน จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำกัด ในความร่วมมือวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

         วันที่ 10 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมประชุมหารือ กับ ดร.ธวัชชัย ประศาสน์ศรีสุภาพ และ ดร.จุฑารัตน์ จันทบูรณ์ และนักวิจัย รวม 3 คน จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำกัด ในความร่วมมือวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ณ ห้องประชุม A-219 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน