วันที่ 17 ต.ค. 2560

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำคุณเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

         วันที่ 17 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำคุณเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน และ ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 35 คน