วันที่ 18 ต.ค. 2560

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนำข้อมูลในการเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มาประกอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2559

         วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร และ ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนำข้อมูลในการเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มาประกอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 5 คน