วันที่ 13 พ.ย. 2560

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ คณาจารย์ ที่นำนิสิตภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เรียนวิชาพันธุวิศวกรรม I รหัสวิชา 01416456 และได้จัด "โครงการศึกษาดูงานการผลิตพืชดัดแปลงพันธุกรรม"

         วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ คณาจารย์ ที่นำนิสิตภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เรียนวิชาพันธุวิศวกรรม I รหัสวิชา 01416456 และได้จัด "โครงการศึกษาดูงานการผลิตพืชดัดแปลงพันธุกรรม" จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมี ดร.ปิยนุช ศรชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม ร่วมเป็นคณะวิทยากร ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม