วันที่ 17 พ.ย. 2560

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะทำงานโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 3 (The International Workshop on Molecular Diagnosis for EEHV Infection and The 3rd EEHV Asia Working Group Meeting)

         วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะทำงานโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 3 (The International Workshop on Molecular Diagnosis for EEHV Infection and The 3rd EEHV Asia Working Group Meeting) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักวิจัย ด้านโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง เข้าร่วมประชุม ประมาณ 60 คน