วันที่ 19 ม.ค. 2561

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง "Current topics in plant systematics" ให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต โดยมี Dr. Freek Bakker จาก Wageningen University and Research เป็นวิทยากรบรรยาย

         วันที่ 19 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง "Current topics in plant systematics" ให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต โดยมี Dr. Freek Bakker จาก Wageningen University and Research เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง A-106 ณ ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีคณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมอบรม จำนวน 11 คน