วันที่ 23 ม.ค. 2561

รองผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร หัวหน้าโครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน ร่วมกับนักวิจัยโครงการ

         วันที่ 23 มกราคม 2561 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร หัวหน้าโครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน ร่วมกับนักวิจัยโครงการ ณ ห้อง A-219 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนักวิจัย เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน