วันที่ 5 ก.พ. 2561

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลกำลังขยายสูง Leica DVM6"

         วันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลกำลังขยายสูง Leica DVM6" โดยมี คุณสุภัทร ตันติวิทยมาศ : ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 7 คน