วันที่ 7 ก.พ. 2561

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท Biosci (Thailand) จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ประโยชน์ของโปรแกรม Genstat" โดยมี คุณกาญจนา ปัญญาแวว : ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ บริษัท Biosci (Thailand) จำกัด เป็นวิทยากร

         วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท Biosci (Thailand) จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ประโยชน์ของโปรแกรม Genstat" โดยมี คุณกาญจนา ปัญญาแวว : ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ บริษัท Biosci (Thailand) จำกัด เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 9 คน