วันที่ 26 พ.ค. 2561

การอบรมโปรแกรมเสริม วิชาเทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาให้กับนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561

         วันที่ 17, 26-28 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมโปรแกรมเสริม วิชาเทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาให้กับนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561 ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมี ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นผู้ประสานงาน ให้การต้อนรับในการจัดฝึกอบรม ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน