วันที่ 3 ก.ค. 2561

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในการสนับสนุนของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advance Institute of Science and Technology; THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างสายพันธุ์ลูกผสม การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์" ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

         วันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในการสนับสนุนของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advance Institute of Science and Technology; THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างสายพันธุ์ลูกผสม การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์" ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม โดยมีนักปรับปรุงพันธุ์พืช และผู้ทำธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์ และนิสิตนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมเพิ่มพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชจำนวนรวม 50 คน