วันที่ 6 มิ.ย. 2561

ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม ประธานสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชุมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เพื่อหารือการดำเนินงานบริหาร บัณฑิตศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และนโยบายมหาวิทยาลัย

         วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม ประธานสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชุมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เพื่อหารือการดำเนินงานบริหาร บัณฑิตศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และนโยบายมหาวิทยาลัย ณ ห้อง A-219 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน