วันที่ 8 มิ.ย. 2561

ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม ประธานจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 8 (The 8th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology) ประชุมหารือร่วมกับ Professor Kazuo Watanabe จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำ นิสิต/นักศึกษา มาร่วมเสนอผลงานวิจัย ภายใต้การประชุม The 5th KU-UT Joint Graduate Conference on Agriculture, Food, Engineering and Environment

         วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม ประธานจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 8 (The 8th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology) ประชุมหารือร่วมกับ Professor Kazuo Watanabe จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำ นิสิต/นักศึกษา มาร่วมเสนอผลงานวิจัย ภายใต้การประชุม The 5th KU-UT Joint Graduate Conference on Agriculture, Food, Engineering and Environment ห้อง A-219 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน