วันที่ 23 ธ.ค. 2562

รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร ประธานคณะกรรมการทวบสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

         วันที่ 23 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร ประธานคณะกรรมการทวบสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการทวบสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต จำนวน 3 คน ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคต้นปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 รายวิชา ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน