วันที่ 30 ม.ค. 2563

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณาจารย์ และนักวิจัยที่ร่วมโครงการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล นำโดย ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และคณะกรรมการ จำนวน 7 คน โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัย นำเสนอรายงานความก้าวหน้า การดำเนินโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

         วันที่ 30 มกราคม 2563 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณาจารย์ และนักวิจัยที่ร่วมโครงการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล นำโดย ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และคณะกรรมการ จำนวน 7 คน โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัย นำเสนอรายงานความก้าวหน้า การดำเนินโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โครงการ 1. ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย 2. การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำผล และเพิ่มผลผลิตคุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้ 3. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล ประมง ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมีหัวหน้าโครงการและนักวิจัย เข้าร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 40 คน