วันที่ 4 ก.พ. 2563

ประธานจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 9 (The 9th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology) ประชุมหารือร่วมกับ Professor Kazuo Watanabe จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำ นิสิต/นักศึกษา มาร่วมเสนอผลงานวิจัย ภายใต้การประชุม The 6th KU-UT Joint Graduate Conference on Agriculture, Food, Engineering and Environment

         วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม ประธานจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 9 (The 9th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology) ประชุมหารือร่วมกับ Professor Kazuo Watanabe จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำ นิสิต/นักศึกษา มาร่วมเสนอผลงานวิจัย ภายใต้การประชุม The 6th KU-UT Joint Graduate Conference on Agriculture, Food, Engineering and Environment ห้อง A-219 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน