วันที่ 5 มี.ค. 2563

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดโครงการกำจัดขยะสารเคมีจากห้องปฏิบัติการในรอบปี 2562 โดยศูนย์ฯ ประสานงาน รวบรวมขยะสารเคมีจากห้องปฏิบัติการในวิทยาเขตกำแพงแสน

         วันที่ 5 มีนาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดโครงการกำจัดขยะสารเคมีจากห้องปฏิบัติการในรอบปี 2562 โดยศูนย์ฯ ประสานงาน รวบรวมขยะสารเคมีจากห้องปฏิบัติการในวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อส่งกำจัดโดย บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในการนี้มีหน่วยงาน / ห้องปฏิบัติการ ร่วมส่งขยะเพื่อกำจัด จำนวน 28 หน่วย รวมเป็นขยะสารเคมีทุกประเภทที่ส่งกำจัด จำนวน 2.8 ตัน ณ อาคาร ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน