ภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 3 ก.ค. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในการสนับสนุนของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advance Institute of Science and Technology; THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างสายพันธุ์ลูกผสม การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์" ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 26 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในฐานะเจ้าภาพร่วม ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มูลนิธิพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมจัดงานสัมมนาพิเศษและเปิดตัวหนังสือ "The Story of Kasetsart 50: The most important cassava variety in the world"
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 26 พ.ค. 2561
การอบรมโปรแกรมเสริม วิชาเทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาให้กับนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 23 พ.ค. 2561
ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร เป็นประธานคณะกรรมการทวบสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามาตรฐานผลการเรียนรู้
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 23 พ.ค. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" ให้กับนิสิตและนักวิจัย เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 11 พ.ค. 2561
รองผู้อำนวยการ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้กับนักวิจัยชาวบังกลาเทศ จำนวน 5 ท่าน เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และทักษะในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปปรับใช้ ในงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 23 เม.ย. 2561
รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้การต้อนรับ คณะนักวิจัยกลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม จากสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กรมวิชาการเกษตร
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 10 เม.ย. 2561
คณะผู้บริหาร นิสิตบัณฑิต และบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้ร่วมขบวนแห่บุปผาชาติ กับบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน และแสดงมุทิตาจิต ในการรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ผู้อาวุโส ในงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 23 มี.ค. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ ร่วมกับ ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ได้เชิญ Dr.Jiri Zamecnik ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช จากสถาบัน Crop Research Institute, Prague, The Czech Republic มาบรรยายเรื่อง "Long-term Storage of Plant Biodiversity by Cryopreservation"
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 13 มี.ค. 2561
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์เครือข่ายฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ จำนวน 4 ท่าน ที่มาเยี่ยมชม และหารือการดำเนินงานของศูนย์ฯ ด้านเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนสภาพแวดล้อม และงานวิจัยด้านชีวฟิสิกส์
รายละเอียด

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]