ภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 10 ก.ย. 2562
คณาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาตรี จาก University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัตการวิจัยชของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 5 ก.ย. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการจัดฝึกอบรมวิชาการ เรื่อง "การวิเคราะห์ Genome Wide Association Study (GWAS)" เพื่อใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์พืช แก่ นักวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 3 ก.ย. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Thai Banana Cryopreservation and Germplasm Management" บรรยายโดย ดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม อาจารย์สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 3 ก.ย. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Banana blood disease in Thailand" บรรยายโดย ดร.ประภาษ กาวิชา อาจารย์สังกัดภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 29 ส.ค. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง "Perspective on small grain breeding: Farmers and Industries linkage
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 29 ส.ค. 2562
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมจัดสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ โดยสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ ห้องประชุม Empress Grand Hall ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 28 ส.ค. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ กำแพงแสน จัดการฝึกอบรม เรื่อง "ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ" บรรยายโดย Prof. David Hole, Professor of Plant Breeding and Genetics จาก Utah State University, USA
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 15 ส.ค. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Dovetail technology - The path to a high-quality genome assembly" บรรยายโดย Dr Chui Li Leaw, Head of Commercial, Asia at Dovetail Genomics, LLC
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 15 ส.ค. 2562
นย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Genome assembly of plantain and banana using optical mapping and dovetail technologies" บรรยายโดย Dr Eva H?ibova, Institute of Experimental Botany, Olomouc, Czech Republic
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 14 ส.ค. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เรื่อง "Musa cytogenetics and molecular taxonomy" บรรยายโดย Prof. Dr. Hans de Jong, Wageningen University & Research, Netherlands และ Dr. Hugo Volkaert
รายละเอียด

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]