ภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 15 ม.ค. 2562
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร นำโดย Dr. Fenghua Yao, Deputy Administrative Dean, College of Bioscience and Biotechnology, Yangzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 10 ม.ค. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมจัดกิจกรรม Science Zone ภายใต้แนวคิด "Sufficient economy for sustainable future" ให้แก่นักเรียน และครูชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวน 36 คน ที่มาร่วมงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF 2019) ระหว่างวันที่ 8 - 11 มกราคม 2562
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 8 ม.ค. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดทุ่งกระพังโหม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตราหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 17 ธ.ค. 2561
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จาก Environment and Plant Protection Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences จากสาะรณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 13 ธ.ค. 2561
รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวราการ ประธานคณะกรรมการทวบสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 12 ธ.ค. 2561
คณะจาก Rutgers University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและหารือความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 6 ธ.ค. 2561
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 8
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 28 พ.ย. 2561
ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ คณาจารย์ ที่นำนิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่เรียนวิชาเทคนิคการวิจัยทางโรคพืช (Research Techniques in Plant Pathology)
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 23 พ.ย. 2561
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ Mr.Zhao Litao, Vice President จากสถาบัน Heilongjian Academy of Science (Has) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้บริหารระดับสูง
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 12 พ.ย. 2561
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จำนวน 13 คนร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี และร่วมวางพวงมาลาคารวะต่อ อนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ]