ภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 19 ม.ค. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง "Current topics in plant systematics" ให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต โดยมี Dr. Freek Bakker จาก Wageningen University and Research เป็นวิทยากรบรรยาย
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 18 ม.ค. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" ให้กับนิสิตและนักวิจัย เพื่อให้มีทักษะสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ เป็นวิทยากรบรรยาย
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 17 ม.ค. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" ให้กับนิสิตและนักวิจัย เพื่อให้มีทักษะสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ เป็นวิทยากรบรรยาย
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 12 ม.ค. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท แรพพอท จำกัด จัดสัมมนา เรื่อง "Precellis homogenizer" โดยมี Technical Support บริษัท แรพพอท จำกัด เป็นวิทยากร
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 10 ม.ค. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จากวัดทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม มาเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมถวายภัตราหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2561
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 25 ธ.ค. 2560
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการวิจัย เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 2 ธ.ค. 2560
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรสู่สาธารณะ ในงานเกษตรกำแพงแสน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 1 ธ.ค. 2560
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ นักวิจัย จำนวน 7 คน จากบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ที่เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนที่ใช้ในกระบวนการกักกันพืช ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 29 พ.ย. 2560
ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร เป็นประธานคณะกรรมการทวบสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 27 พ.ย. 2560
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]