ภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 25 ต.ค. 2561
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 24 ต.ค. 2561
คณาจารย์ ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตของศูนย์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 18 ต.ค. 2561
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เข้าร่วมในโครงการสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี ศาสตราจารย์กิตตคุณนายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มากล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 16 ต.ค. 2561
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "KU-Google Suite" ให้กับบุคลากร อาจารย์และผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีทักษะสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยมี ดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 12 ต.ค. 2561
รองผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลกับคณะทำงาน จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 คน เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของโครงการ ?กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี?
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 11 ต.ค. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดฝึกอบรม Journal club ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสามารถจัดการข้อมูล DArTseq ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง genotype และ phenotype หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า Genome-Wide Association Study หรือ GWAS โดยมี ดร. ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ เป็นวิทยากร
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 25 ก.ย. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพขั้นต้น" รุ่นที่ 2
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 13 ก.ย. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพขั้นต้น" เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมีความปลอดภัยต่อนักวิจัย และต่อสภาพแวดล้อม
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 27 ส.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "CRISPR/Cas9 Genome-Editing Workshop" โดยมี Dr. Matthew R. Willmann, Director, Plant Transformation Facility, Cornell University และ Dr. Nathaniel Graham Postdoctoral fellow, Dan Voytas Lab, University of Minnesota
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 8 ส.ค. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยการสนับสนุนของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advance Institute of Science and Technology; THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง" Genome assembly and annotation"
รายละเอียด

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]