ภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 13 มี.ค. 2561
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์เครือข่ายฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ จำนวน 4 ท่าน ที่มาเยี่ยมชม และหารือการดำเนินงานของศูนย์ฯ ด้านเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนสภาพแวดล้อม และงานวิจัยด้านชีวฟิสิกส์
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 12 มี.ค. 2561
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมหารือให้คำปรึกษากับทีมนักวิจัย จาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด จำนวน 5 คน ในงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมาย สำหรับใช้ตรวจหายีนต้านทานเชื้อไวรัส ToLCNDV ในแตงกวา
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 7 มี.ค. 2561
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมหารือ กับ ดร.ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล และ ดร.กุลพร บุณยะเวศ นักวิจัยจาก บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ซ (เอส. อี. เอเซีย) จำกัด ในความร่วมมือการปลูกพืชทดลองในโรงเรือน
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 5 มี.ค. 2561
ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดร.วิชัย โฆสิตรัตน และ ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการ ร่วมหารือกับ ดร.วัณรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งนำ Dr. Ryozo Noguchi และ Dr. Tofael Ahamed จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 7 ก.พ. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท Biosci (Thailand) จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ประโยชน์ของโปรแกรม Genstat" โดยมี คุณกาญจนา ปัญญาแวว : ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ บริษัท Biosci (Thailand) จำกัด เป็นวิทยากร
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 6 ก.พ. 2561
คณาจารย์ และนักเรียน จาก Naganoken Iiyama High School ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัตการวิจัยชของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมี ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ และ ดร.อรอุบล ชมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเป็นวิทยากรนำชม
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 5 ก.พ. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลกำลังขยายสูง Leica DVM6"
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 5 ก.พ. 2561
รองผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร หัวหน้าโครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานร่วมประชุมหารือ แผนการดำเนินงานศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 26 ม.ค. 2561
จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" ให้กับนิสิตและนักวิจัยเครือข่ายศูนย์ฯ และผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีทักษะสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 26 ม.ค. 2561
คณาจารย์ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะเกษตร กำแพงแสน รวม 3 คน นำโดย ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ยักษ์ และพืชผักสวนครัว ในงานนมัสการปิดทองพระประจำปี ณ วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอสามพราน
รายละเอียด

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]