ภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 13 ก.ย. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพขั้นต้น" เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมีความปลอดภัยต่อนักวิจัย และต่อสภาพแวดล้อม
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 27 ส.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "CRISPR/Cas9 Genome-Editing Workshop" โดยมี Dr. Matthew R. Willmann, Director, Plant Transformation Facility, Cornell University และ Dr. Nathaniel Graham Postdoctoral fellow, Dan Voytas Lab, University of Minnesota
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 8 ส.ค. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยการสนับสนุนของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advance Institute of Science and Technology; THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง" Genome assembly and annotation"
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 3 ส.ค. 2561
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ President Lao Hongwu ผู้บริหารระดับสูงและนักวิจัยจาก Zhejiang Academy of Agricultural Sciences (ZAAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 20 ก.ค. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรมประกอบชุดถ่ายภาพ Nikon" โดยมี คุณวชิรญา อึ้งจุ้ย จาก บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากร
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 18 ก.ค. 2561
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส เอ จำกัด ซึ่งนำลูกค้าจาก จาก Asahi Industry Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ฯ และหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์พืชผัก และการพัฒนาการควบคุมโรค
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 18 ก.ค. 2561
ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ให้การต้อนรับคณะนิสิตเก่าเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 29 จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 3 ก.ค. 2561
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในการสนับสนุนของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advance Institute of Science and Technology; THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างสายพันธุ์ลูกผสม การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์" ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 28 มิ.ย. 2561
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตบัณฑิต และบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้ร่วมทีมกิจกรรมกับบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ในงานกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน 2561
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 26 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในฐานะเจ้าภาพร่วม ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มูลนิธิพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมจัดงานสัมมนาพิเศษและเปิดตัวหนังสือ "The Story of Kasetsart 50: The most important cassava variety in the world"
รายละเอียด

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]