วันที่จัดการอบรม - สัมมนา : 5-9 ก.พ. 61

อบรมเชิงปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอลกำลังขยายสูง ยี่ห้อ Leica รุ่น DVM6

         อบรมเชิงปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอลกำลังขยายสูง ยี่ห้อ Leica รุ่น DVM6

ห้อง A420 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้ที่สนใจนำตัวอย่างมาทดสอบการทำงานกับกล้อง กรุณาลงเวลาจองในตารางเวลา


รายละเอียดเพิ่มเติม / เอกสารประกอบ คลิก

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม - สัมมนา : คลิก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0 3435 3217 ถึง 20 โทรสาร 0 3435 3222 มือถือ 09 1774 0091