สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ

ลำดับที่ชื่อเครื่อง/รายละเอียด
1
ชื่อเครื่อง : ELISA Reader
รายละเอียดโดยสังเขป : ELISA Reader เป็นเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง โดยตัวอย่างอยู่ในรูปของจานหลุมสี่เหลี่ยม 96 หลุม, ตรวจวัดค่าได้พร้อมกัน 96 หลุม, สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เก็บผลข้อมูลในรูปไฟล์ข้อมูลได้, วัดความยาวคลื่นได้ 3 ความยาวคลื่น ได้แก่ 405, 415 และ 450 , สามารถตั้งโปรแกรมการอ่านข้อมูลได้
2
ชื่อเครื่อง : Spectrophotometer
รายละเอียดโดยสังเขป : Spectrophotometer เป็นเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง หรือส่องผ่านแสงของตัวอย่าง, ตรวจสารในปริมาณน้อย ตั้งแต่ 3 มิลลิลิตร ถึง 50 ไมโครลิตร สามารถใส่ตัวอย่างได้พร้อมกัน 5 ตัวอย่าง, ตรวจวัดได้ในช่วงความยาวคลื่น 100-900 นาโนเมตร
3
ชื่อเครื่อง : Spectrophotometer- plate reader
รายละเอียดโดยสังเขป : อ่านค่าได้ในช่วงคลื่น 220-1000 nm, อ่านค่าที่ละตัวอย่าง ด้วยเวลาน้อยกว่า 1 วินาทีต่อตัวอย่าง อย่างต่อเนื่อง, อ่านค่าได้ทั้งตัวอย่างในจานหลุม (6-384 well plate) และจาก cuvette, อ่านค่าแบบ Endpoint, kinetics และ well scanning
4
ชื่อเครื่อง : Surface Plasmon Resonance (SPR)
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องวิเคราะห์การเกิดปฏิสัมพันธ์ของโมเลกุลสองชนิด โดยแปรผลจากการเปลี่ยนแปลงมุมหักเหของแสงตกกระทบต่อปริซึม ประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์เป็นกราฟเส้นแสดงมุมหักเหของแสงต่อหน่วยเวลา ให้ผลการตรวจสอบ ณ เวลาปัจจุบัน และใช้สารตรวจสอบปริมาณน้อย ระดับ ไมโครลิตร
5
ชื่อเครื่อง : UV-VIS Spectrophotometer
รายละเอียดโดยสังเขป : Spectrophotometer เป็นเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง หรือส่องผ่านแสงของตัวอย่าง