ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศฯ งานนวัตกรรมวิจัย การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาภาคการผลิต การให้บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของภาคการผลิต
โดย : ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล
จากหน่วยงาน / สังกัด : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ระหว่างวันที่ : 2019-10-11 - 2019-10-11

ปิดหน้าต่างนี้