กลุ่ม

ลำดับที่
กลุ่ม
 
1 ฝึกอบรม-ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2 เสวนา-หารือ
3 การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์