โครงการจัดการขยะสารเคมี

ลำดับที่
ปี
หน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์ติดต่อ
 
1 2561 ห้องปฏิบัติการไวรัสพืชและแบคทีรีโอฟาจ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ นุชนาถ วารินทร์ 603
2 2561 A309 ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ 089-9188732
3 2561 ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์พืช A222 ศิริญญา พาหะ 089-813-3345
4 2561 หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน นางเบ็ญจวรรณ แสนทรัพย์สิริ 081-986-8018
5 2561 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายยีน (A207 และ A204) ธนวรรณ พรมขลิบนิล 0632615963
6 2561 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นางสาวคนิจฐา บุญเฟื่อง 0928280727
7 2561 ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ A311 นางสาว ประภาศิริ พิกุลขาว 0904404658
8 2561 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ขวัญมณินทร์ กล่ำทอง 094-3363514
9 2561 ห้องปฏืิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช กาญจนา จุ้ยเอี่ยม 089-9854421
10 2561 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลโรคพืช จิราภรณ์ ปอสูงเนิน 0935696445
11 2561 A413 วาสนา เกษหอม 0847939612
12 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นายเดชา ทรงต่อศรีสกุล 092-7342645
13 2563 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ นุชนาถ วารินทร์ 087-021-1491
14 2563 งานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางเบ็ญจวรรณ แสนทรัพย์สิริ 086-166-1158