วิทยานิพนธ์ ที่สำเร็จการศึกษา (View)

contains
ลำดับที่
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng)
ชื่อนิสิต
PERDO ID
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึษาร่วม
รหัสโครงการวิจัย (ย่อย)
ปีที่เข้าศึกษา
วันที่จบการศึกษา
จำนวนการคลิก
1007 The Agronomic Characteristic, Chemical Components and Molecular Marker Analysis in Burly Tobacco 1006 01-06-16-000007 เศรษฐา ศิริพินทุ์ ประวิตร พุทธานนท์, M.Sc. พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, Ph.D. 55-002-007 06/07/2010 03/05/2014 16
1006 Identification of single nucleotide polymorphism markers assisted with northern corn leaf blight resistance in sweet corn 1065 01-06-16-000009 อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ เรืองชัย จูวัฒนสําราญ, Ph.D. ประวิตร พุทธานนท์, M.Sc. Darush Struss, Ph.D. 59-001-004 08/01/2016 10/09/2019 14
1005 Biodivesity Study of Cucumis melo L. by using Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) and Target Region Amplification Polymorphism (TRAP) Techniques 1007 01-06-16-000008 แสงทอง พงษ์เจริญกิต ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์, Ph.D. วราภรณ์ แสงทอง, Ph.D. ประวิตร พุทธานนท์, M.Sc. 55-006-009 06/08/2013 07/05/2018 11
1004 Evaluation of Genetic Diversity in Melon (Cucumis melo L.) by SSR and SNP Makers Technique 1004 01-06-16-000005 อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี, Ph.D. แสงทอง พงษ์เจริญกิต, Ph.D. 55-006-010 06/01/2012 09/06/2017 15
1003 Identification of Reproductive-Related Gene in Polychaete (Perinereis sp.) and Its Influence to Reproductive Performance of Female Shrimp Broodstock 944 01-06-14-000020 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี สถาพร ดิเรกบุษราคม, Ph.D. พิจักษณ์ สัมพันธ์, Ph.D.   09/01/2010 11/19/2015 8
1002 Enhance Efficiency Propagation through Microcutting Technique and Callus Induction from ITCL of the White Root Disease Tolerant Rubber PB5/51 Clones 1096 01-06-13-000052 สมปอง เตชะโต จรัสศรี นวลศรี, Ph.D. 59-001-009 08/01/2017 12/23/2019 13
1001 Genetics Variation of Crossbred Meat Goat Sup-PSU 1 by Microsatellites and Mitochondrial DNA 1067 01-06-13-000050 ปรัชญาพร เอกบุตร ไชยวรรณ วัฒนจันทร์, Ph.D. 59-001-016 03/01/2017 07/24/2019 11
1000 Propagation of High Yielding Oil Palm SUB-PSU by Tissue Culture Technique from Young Leaves of Seedling 1060 01-06-13-000047 สุรีรัตน์ เย็นช้อน สมปอง เตชะโต, Ph.D. 59-001-010 05/01/2016 08/02/2018 14
999 Physiological Responses and P5CS Gene expression Involved in Proline Accumulation During Water Deficit Condition in Rubber Tree Seedling 1058 01-06-13-000045 เสาวภา ด้วงปาน จรัสศรี นวลศรี, Ph.D. กรกช นาคคนอง, Ph.D. 59-001-006 05/01/2016 01/04/2019 16
998 Study of 9-cis-epoxycaratenoid dioxygenase (NCED) Gene expression Involved in ABA Accumulation during Water Deficit Condition in Rubber Tree Seedlings 1057 01-06-13-000044 กรกช นาคคนอง จรัสศรี นวลศรี, Ph.D. เสาวภา ด้วงปาน, Ph.D. 59-001-006 05/01/2016 11/11/2019 11
997 The Relationship between PAL Gene expression and Phenolic Compounds in Compatibility of Defferent Rubbuer Rootstock-Scion 1008 01-06-13-000042 กรกช นาคคนอง จรัสศรี นวลศรี, Ph.D. 57-001-004 03/01/2014 08/11/2016 11
996 Finger-Held devices for electrochemical analysis and cleaning period and stability test of sensors equipped on pontoons in coastal area 1153 01-06-10-000159 ดวงใจ นาคะปรีชา รัตติกาล จันทิวาสน์, Ph.D. พูนทวี แซ่เตีย, Ph.D.   06/01/2018 07/26/2019 11
995 Identification and expression Analysis of Antimicrobial Peptide Genes in Response to Colletotrichum Gloesporioides F. Sp. Manihotis Infection in Cassava 1128 01-06-10-000158 จรัญญา ณรงคะชวนะ ปัญจภัทร โสจิกุล, Ph.D. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์, Ph.D. 61-001-005 03/01/2018 05/08/2020 11
994 Identification of Genes Underlying Resistance to Bacterial Blight and Detection of Witches' Broom Disease in Cassava 1106 01-06-10-000155 กนกพร ไตรวิทยาการ Duncan R. Smith, Ph.D. จรัญญา ณรงคะชวนะ, Ph.D. หม่อมหลวงเสาวรส สวัสดิวัฒน์, Ph.D. 60-005-003 09/01/2017 05/02/2019 10
993 Proteomic Analysis of Vascular Development-related Proteins in Rubber Tree 1091 01-06-10-000154 จรัญญา ณรงคะชวนะ อัญชีรา วิบูลย์จันทร์,Ph.D. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล, Ph.D. อรภัค เรี่ยมทอง,Ph.D. 59-001-001 07/01/2017 12/17/2019 15
992 High-throughput Trancriptome Sequencing and Discovery of Vascular Development-related Genes in rubber tree (Hevea brasiliensis) 1090 01-06-10-000153 จรัญญา ณรงคะชวนะ อัญชีรา วิบูลย์จันทร์, Ph.D. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล, Ph.D. 59-001-001 07/01/2017 04/26/2019 11
991 Molecular Characterization of Genes Involved in Latex Yield and Regeneration of Rubber Tree (Hevea brasiliensis) 1070 01-06-10-000151 พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล อัญชีรา วิบูลย์จันทร์, Ph.D. จรัญญา ณรงคะชะวนะ, Ph.D. 60-005-009 08/01/2017 05/21/2019 14
990 Effects of Jasmonic Acid and Brassinosteroid on Vascular Development-Related Genes in Rubber Tree (Hevea brasiliensis) 1056 01-06-10-000150 จรัญญา ณรงคะชวนะ อัญชีรา วิบูลย์จันทร์,Ph.D. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล,Ph.D. 59-001-001 05/01/2016 12/26/2017 12
989 Molecular genetics of aquaporin genes in cassava under water deficit condition 1055 01-06-10-000149 จรัญญา ณรงคะชวนะ ปัญจภัทร โสจิกุล,Ph.D. สิริพงษ์ ฐิตะมาดี,Ph.D. 59-001-001 05/01/2016 05/19/2017 12
988 Dissection of Gene Loci Underlying Starch Properties in Cassava 998 01-06-10-000147 กนกพร ไตรวิทยาการ     06/06/2011 11/10/2014 9