ศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ สำหรับผลผลิตการเกษตรมูลค่าสูง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นคลังสมองด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่แก้ไขปัญหา ช่วยชี้นำการพัฒนาด้านการเกษตรและอาหารของประเทศ ผ่านกลไกการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการข้ามส่วนงานของหน่วยวิชาการด้านเกษตรและอาหารที่มีความสามารถสูงของประเทศ เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย มาทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม สร้างประเทศให้มีฐานวิทยาศาสตร์ที่ดี ฐานการพัฒนาคนไทยที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก

กรอบการดำเนินงานหลักของโครงการนี้เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัยและเชื่อถือได้จากงานวิจัยที่ได้ผ่านการสอบทาน ส่งต่อให้กับประชาคมเกษตรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่งต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยี (knowledge and technology based) ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ (area based) เพื่อตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นของสินค้าเกษตรในแต่ละชุมชน (commodity based) โดยจะดำเนินการในลักษณะของการฝึกอบรม ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ การลงพื้นที่จริง และการถ่ายทอดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง

“เกษตรมูลค่าสูง” คือ เกษตรกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง สร้างรายได้ให้ภาคผลิตเกษตร ได้แก่ เกษตรกร ภาคผลิตเอกชน ได้ในวงกว้าง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร และเป็นเสาหลักด้านความมั่นคงทางอาหารให้กับนานาประเทศทั่วโลก