ตารางอบรม/สัมมนา

 หัวข้อการอบรม/สัมมนา  วัน เดือน ปี ที่จัด  สถานที่ กลุ่มกิจกรรม  รายละเอียด 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data” ครั้งที่ 1 22 - 26 พ.ค. 2566 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กลุ่มกิจกรรมที่ 5 ประมวลภาพกิจกรรม
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์แบบภาพถ่าย” (Chlorophyll fluorescence imaging) 13 ก.ค. 2566 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กลุ่มกิจกรรมที่ 7 ประมวลภาพกิจกรรม
3. การกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในเขตภาคใต้ 16 - 17 ส.ค. 2566 จ.ตรัง กลุ่มกิจกรรมที่ 3 ประมวลภาพกิจกรรม
4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data” ครั้งที่ 2 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 2566 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กลุ่มกิจกรรมที่ 5 ประมวลภาพกิจกรรม
5. การฝึกอบรม (train the trainer) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เพื่อยกระดับผลผลิตมังคุด ทุเรียนคุณภาพ ในเขตภาคใต้ ครั้งที่ 1 21 - 22 ก.ย. 2566 จ.พังงา กลุ่มกิจกรรมที่ 2 ประมวลภาพกิจกรรม
6. การฝึกอบรม (train the trainer) เรื่อง "การอบรมหลักการและวิธีการใช้เครื่องวัดอัตราสังเคราะห์แสงของใบพืชเบื้องต้น 27 ต.ค. 2566 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กลุ่มกิจกรรมที่ 4 ประมวลภาพกิจกรรม
7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมเพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล 6 - 8 พ.ย. 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มกิจกรรมที่ 5 ประมวลภาพกิจกรรม
8. การฝึกอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความหลากหลายของกลุ่มประชากรแบคทีเรีย ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ส่วน 16S rDNA” 9 - 10 พ.ย. 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มกิจกรรมที่ 6 ประมวลภาพกิจกรรม
9. การฝึกอบรม (train the trainer) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เพื่อยกระดับผลผลิตมังคุด ทุเรียนคุณภาพ ในเขตภาคใต้ ครั้งที่ 2 15 - 16 พ.ย. 2566 จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มกิจกรรมที่ 2 ประมวลภาพกิจกรรม
10. การจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญมันสำปะหลังระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิดมันสำปะหลังของประเทศไทย 1 พ.ย. 2566 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มกิจกรรมที่ 1 ประมวลภาพกิจกรรม
11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมเพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล ครั้งที่ 2 20 - 22 ธ.ค. 2566 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มกิจกรรมที่ 5 ประมวลภาพกิจกรรม
12. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนม เพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล ครั้งที่ 3” 5 - 7 ก.พ. 2567 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มกิจกรรมที่ 5 ประมวลภาพกิจกรรม
13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความหลากหลายของกลุ่มประชากรแบคทีเรียด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ส่วน 16S rDNA ครั้งที่ 2" 8 - 9 ก.พ. 2567 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มกิจกรรมที่ 6 ประมวลภาพกิจกรรม