อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data” ครั้งที่ 2

   วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data” ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ ศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่สำหรับผลผลิตการเกษตรมูลค่าสูง (Hub of Knowledge in Modern Agricultural Science for AG-Premium Produce) ที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีงบประมาณ 2566

   โดยมี ดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ อาจารย์ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ Dr. Hugo Volkaert นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวน 28 คน ณ ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม