ให้การต้อนรับ อาจารย์ ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   วันที่ 13 กันยายน 2566 ดร.วินัย อุดขาว หัวหน้าห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช และผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร รวม 3 คน ให้การต้อนรับ อาจารย์ ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 7 คน เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนและเครื่องมือด้าน High throughput phenotyping ณ ห้อง A-219 และห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน