จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดการสังเคราะห์แสงและอัตราแลกเปลี่ยนแก๊ส

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดการสังเคราะห์แสงและอัตราแลกเปลี่ยนแก๊ส (Photosynthesis and gas exchange analysis) โดยมี ดร.วินัย อุดขาว อาจารย์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คุณจักรชัย กิจทวีปวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แล็ปควิป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร ณ ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การฝึกอบรมนี้มี อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด บริษัท บีไอไอซี จำกัด บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท สวีท ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีเข้าร่วมฝึกอบรม รวม 34 คน กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์กลางความรู้ (Hub of Knowledge) ภายใต้การบริหารโครงการโดยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีงบประมาณ 2566 ด้านบริการวิชาการ โครงการ HUB-กิจกรรมที่ 7