จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมเพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล ครั้งที่ 2

วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมเพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล” ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ อาจารย์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ ผศ.ดร. พลสิทธิ์ สถาผลเดชา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง EILA 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การฝึกอบรมนี้มี อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ นักวิจัย นักวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีเข้าร่วมฝึกอบรม รวม 21 คน กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์กลางความรู้ (Hub of Knowledge) ภายใต้การบริหารโครงการโดยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีงบประมาณ 2566 ด้านบริการวิชาการ โครงการ HUB-กิจกรรมที่ 5