ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวฟิสิกส์ของพืช และ รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม ผู้เชี่ยวชาญด้านธาตุอาหารพืชในไม้ผล นักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดทำวีดิทัศน์ "มังคุดน่ารู้" เพื่อเป็นสื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด รวมถึงนักวิจัยและ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐฯ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการจัดการสวนที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ง่ายในวงกว้าง สามารถติดตามวีดีทัศน์ซ้ำๆ จนเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปรับใช้ในสภาพพื้นที่ผลิตจริง จนสามารถยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตมังคุด เกรดส่งออกทั่วประเทศให้สูงขึ้น

วีดีทัศน์ "มังคุดน่ารู้" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน และเพิ่มผลผลิต/คุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้ โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (AG-BIO) ปี 2561

ท่านสามารถติดตามชมวีดีทัศน์ที่มีเนื้อหาเข้มข้นเพิ่มเติมได้ทาง

 

วีดีทัศน์ชุดที่ 1 "การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมังคุดในเขตภาคใต้" (16 ตอน)
โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์


วีดีทัศน์ชุดที่ 2 "การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้ปุ๋ย" (10 ตอน)
โดย รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม