ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

ข่าวเด่น

Partner Organizations

Tsukuba-Plant Innovation Research Center
(T-PIRC)
The Gene Research Center
(GRC within T-PIRC)
Plant Transgenic Design Initiative