ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการโครงการอบรมวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์จีโนไทป์ด้วยวิธีการ MassARRAY และ KASP
  โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์จีโนไทป์ด้วยวิธีการ MassARRAY และ KASP วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง A 106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ CAB - SCIENTIFIC CLINIC 2023
  “คลินิกวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2565 ดำเนินโครงการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 กันยายน 2566 มุ่งเน้นงานบริการวิชาการด้านการเขียนบทความทางวิชาการ "Writing a scientific article"
 • อาจารย์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เข้ารับโล่เกียรติคุณ ประเภทบุคลากรของส่วนงานได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2565
  วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ อาจารย์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เข้ารับโล่เกียรติคุณ ประเภทบุคลากรของส่วนงานได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2565 สูงสุด ภายในส่วนงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านบริการวิชาการ “โครงการพัฒนาวิชาการ” โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 1/2566
  วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม A-106 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ร่วมกับทางออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meetings โดยมี ผศ.ดร. ปรีดา เลิศวัชระสารกุล ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นผู้นำเสนอรายงานตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณาอาจารย์ และบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566
  วันที่ 5 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณาอาจารย์ และบุคลากรของศูนย์ฯ รวม 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และประกอบกิจกรรมร่วมกัน ณ พุทธอุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมลงนามถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร รวม 6 คน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมลงนามถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยมี รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกันแพงแสน
 • ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
  วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 - 12.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 ท่านที่ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการนี้ ดร. พรชัย ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้รายงานสรุปพันธกิจหลักของศูนย์ฯ
 • ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมจัดแสดงผลงาน เรื่อง “นวัตกรรมต่อยอดพันธุ์มะเขือเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
  วันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมจัดแสดงผลงาน เรื่อง “นวัตกรรมต่อยอดพันธุ์มะเขือเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ รวมถึงมีการจัดแสดงสายพันธุ์มะเขือเทศเคยูพิงค์ และสีดาทิพย์ด่าง ในพื้นที่กิจกรรม “งานนิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ครั้งที่ 7” งานเกษตรกำแพงแสน 2565 ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาคมอย่างยั่งยืน จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 7 ธันวาคม 2565 อ.ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ และ อ.ดร.ภูมิพัฒน์ทองอยู่ อาจารย์ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมงานพิธีเปิดงานตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาคมอย่างยั่งยืน (U2T for BCG Market@Nakhom Pathom) "U2T for BCG เชื่อมโยงพันธมิตร สร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน"

ข่าว/ประกาศ

 • อบรม/สัมมนา
 • การศึกษา/ทุน
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประชาสัมพันธ์