ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1
 • ศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ สำหรับผลผลิตการเกษตรมูลค่าสูง
 • ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง 12 กรกฎาคม 2567
 • สัมมนาพิเศษ เรื่อง Impact of CO2 on Crop Productivity 19 กรกฎาคม 2567
 • CAB KU Channel
 • พิธีส่งมอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยในนาข้าวของศูนย์ฯ แก่รัฐบาล (2 เมษายน 2567)
 • จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมเพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล ครั้งที่ 2
 • จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดการสังเคราะห์แสงและอัตราแลกเปลี่ยนแก๊ส
 • จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์
 • ประชาสัมพันธ์ : การได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ปีงบประมาณ 2566
  ในเดือนมีนาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คัดเลือกให้ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ภายใต้การบริหารงานโดยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางด้านความรู้ (Hub of Knowledge) โดยส่งมอบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา

ข่าว/ประกาศ

 • อบรม/สัมมนา
 • การศึกษา/ทุน
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประชาสัมพันธ์