ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

การตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอพืช และการให้บริการด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)