ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

การตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอพืช และการให้บริการด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

เป็นการให้บริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงผ่านระบบออนไลน์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการเกษตรด้วยวิธีการทางชีวสารสนเทศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ผู้ขอใช้เครื่องทำหนังสือบันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัดแก่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรโดยผ่านเจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุออกใบเสนอราคาให้แก่ผู้ขอใช้ (กรณีมีค่าใช้จ่าย)
3. เมื่อผู้อำนวยการศูนย์ฯ อนุมัติ เจ้าหน้าที่ธุรการส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องมือดำเนินการ
4. ผู้ขอใช้ดำเนินการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่พัสดุ (กรณีมีค่าใช้จ่าย)
5. เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องมือทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ให้แก่ผู้ขอใช้

แบบฟอร์มการขอใช้บริการการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอพืช และการให้บริการด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

รายละเอียดเพิ่มเติม/เข้าระบบ ได้ที่นี่