ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลด้านโรคพืช (Molecular Plant Pathology Laboratory; A410)
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ : รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร

ห้องปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการทำวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในงานวิจัยพื้นฐานและการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุลที่มีเชื้อสาเหตุโรคจากเชื้อไวรัส ไวรอยด์ และไฟโตพลาสมา นอกจากนี้ยังรองรับงานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชต้านทานต่อเชื้อไวรัสและไวรอยด์ การศึกษาลักษณะการถ่ายทอดของเชื้อไวรัสและไวรอยด์ และการร่วมเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายในการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและไวรอยด์ที่ปนเปื้อนในเมล็ดพันธุ์ทางการค้า และส่วนขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ตัวอย่างของงานวิจัยที่ดำเนินการ ได้แก่

- การศึกษาการถ่ายทอดเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) ในพืชตระกูลพริกและมะเขือ พืชตระกูลแตง ไม้ดอกและไม้ประดับชนิดต่างๆ
- การศึกษาการถ่ายทอดเชื้อ Pepper chat fruit viroid (PCFVd) ในพืชตระกูลพริกและมะเขือ พืชตระกูลแตง ไม้ดอกและไม้ประดับชนิดต่างๆ
- การศึกษาลักษณะอาการและความรุนแรงของโรคที่เกิดจากเชื้อ Pepper chat fruit viroid (PCFVd) ในมะเขือเทศ พริก และมะเขือสายพันธุ์ต่างๆ
- การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อไวรอยด์ด้วยเทคนิค RT-PCR และ RT-LAMP
- การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย Sugarcane mosaic virus ในข้าวโพด
- การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย Citrus tristeza virus ในพืชตระกูลส้ม
- การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทอสโพไวรัสในพืชตระกูลพริกและมะเขือเทศ