ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1แอนติบอดีที่ให้บริการ
Chili veinal mottle virus (ChiVMV)
Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV)
Cucumber mosaic virus (CMV)
Cymbidium mosaic virus (CymMV)
Melon yellow spot virus (MYSV)
Odontoglossum ringspot virus (ORSV)
Papaya ringspot virus (PRSV)
Pepper mild mottle virus (PMMoV)
Potato virus Y (PVY)
Sugarcane mosaic virus (SCMV)
Tobamovirus group
Tobacco mosaic virus (TMV)
Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV)
Watermelon mosaic virus (WMV)
Watermelon silver mottle virus (WSMoV)
Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV)
Acidovorax avenae subsp. cattleyae
Acidovorax avenae subsp. citrulli
Erwinia carotovora
Ralstonia solanacearum
Xanthomonas campestris pv. campestris
Xanthomonas oryzae pv. oryzae
Vibrio harveyi

ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว
Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV)
Cymbidium mosaic virus (CymMV)
Odontoglossum ringspot virus (ORSV)
Pepper mild mottle virus (PMMoV)
Tobamovirus group
Tobacco mosaic virus (TMV)