อาจารย์ประจำศูนย์ฯ

ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์

ประวัติการศึกษา

2539 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2544 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2550 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ความเชี่ยวชาญ การตรวจสอบโรคพืชในเมล็ดพันธุ์, การจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช

สาขาการวิจัย (Research area) การตรวจสอบโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ การจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช, เชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช อณูชีววิทยาแบคทีเรียโรคพืช

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 0-353-217 ถึง 20 ext 302, email:jutatape.w@ku.th, jutatapew@yahoo.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. ภูมิพัฒน์ ทองอยู่

ประวัติการศึกษา

2548 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนี่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์

2551 วท.ม. (ชีวสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2559 วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความเชี่ยวชาญ Bioinformatics, Genomics, Germplasm management

สาขาการวิจัย (Research area) Bioinformatics for plant breeding

ห้องปฏิบัติการชีวสารสนเทศการเกษตร A323 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 086 369 5924 , email:pumipat.tong@ku.th breedserve.cap.kps.ku.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. วินัย อุดขาว

ประวัติการศึกษา

2550 วท.บ. (พฤกษศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนี่ง สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2553 วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2559 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาของพืช ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อม

สาขาการวิจัย (Research area) การจัดการปัจจัยการผลิตพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืช การเคลื่อนย้ายสารและพลังงานในระบบต่อเนื่องดิน-พืช-อากาศ

Plant Biophysics Laboratory Center for Agricultural Biotechnology Nakhon Pathom, 73140  

โทร.089 897 8420, email: winai.ut@ku.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ดร. อรอุบล ชมเดช

ประวัติการศึกษา
2551 ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543 ประกาศนียบัตร Biotechnology Program, California State University, Fresno, USA
2541 ปริญญาโท Plant Science (Crop science), California State University, Fresno, USA
2534 ปริญญาตรี เกษตร (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ Molecular breeding, Marker-Assisted Selection
สาขาการวิจัย (Research area) การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
A324/1 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 6634-353-217 ext. 312 FAX: 6634-353-222, email: ornubol@gmail.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ดร. พรชัย ไพบูลย์

ประวัติการศึกษา

2546 วท.บ. (เคมีการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2563 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ การจัดการปัจจัยการผลิตที่ตรงตามความต้องการของพืช

สาขาการวิจัย (Research area) การแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืช การไหลของสารในระบบต่อเนื่องดิน-พืช-อากาศ มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหาร การจัดการปัจจัยการผลิตที่ตรงตามความต้องการของพืช

 

ห้อง A226 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 034-353-217 ext 210, email: pornchai.p@ku.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม