ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

บริการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ/จีโนม
1. บริการสกัดดีเอ็นเอ
2. การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอระดับจีโนม ใช้ 2 วิธีการหลัก ขึ้นกับลักษณะโครงการที่ดำเนินการ
• DArTseq ส่งไปวิเคราะห์ที่ DArT P/L ประเทศออสเตรเลีย
• Whole Genome Sequencing (WGS) ส่งตรวจวิเคราะห์กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ด เมดิก ประเทศไทย และ สถาบัน Beijing Genomics Institute (BGI) ประเทศจีน
3. การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอโดยระบุตำแหน่ง (genotyping) ขึ้นกับลักษณะโครงการที่ดำเนินการ
• KASP ส่งไปวิเคราะห์ที่ บ.StraitBiotech ประเทศสิงคโปร์
• MassArray ส่งไปวิเคราะห์ที่ บ.Lifomics ประเทศไทย
• HRM ทำการวิเคราะห์ที่ศูนย์เทคโนฯ ม.เกษตร กำแพงแสน
• PCR + gel electrophoresis ทำการวิเคราะห์ที่ศูนย์เทคโนฯ ม.เกษตร กำแพงแสน

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ผู้ขอใช้บริการแสดงความจำนงโดยติดต่อเจ้าหน้าที่บริการวิจัย และกรอกเอกสารขอใช้บริการ BS-01 หรือผ่าน ระบบออนไลน์ที่นี่
2. เจ้าหน้าที่พัสดุออกใบเสนอราคาให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
3. ผู้ขอใช้บริการดำเนินการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่พัสดุ
4. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในระบบภาครัฐ EGP (กรณีมูลค่าการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลกับคู่ค้าเกิน 1 แสนบาท)
5. ผู้ขอใช้บริการส่งตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่บริการงานวิจัย
6. เจ้าหน้าที่บริการวิจัยดำเนินการ ประกอบด้วยการสกัดดีเอ็นเอ ตรวจสอบคุณภาพ และจัดส่งตัวอย่างผ่านบริษัทขนส่งไปยัง บริษัทคู่ค้าตามรายละเอียดโครงการ
7. เจ้าหน้าที่บริการวิจัยส่งเอกสาร BS-02 เพื่อเบิกค่าขนส่งกับเจ้าหน้าที่การเงิน
8. เมื่อได้รับผลการวิเคราะห์จากบริษัทคู่ค้า เจ้าหน้าที่บริการวิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามความจำนงของให้ผู้ขอใช้บริการ
9. เจ้าหน้าที่บริการวิจัยส่งผลวิเคราะห์ให้ผู้ข้อใช้บริการ
10. เจ้าหน้าที่บริการวิจัยส่งเอกสาร BS-03 เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินชำระค่าวิเคราะห์กับ บริษัทคู่ค้า
11. เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการจ่ายเงินแก่ บริษัทคู่ค้า